Polityka prywatności

Polityka prywatności dotyczy przetwarzania danych osobowych na portalu Medyczny Portal Informacyjny na potrzeby obsługi e-Rejestracji

Szanowny Użytkowniku!

W związku z realizacją wymogów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej: „RODO”, informujemy o zasadach przetwarzania danych osobowych w Medycznym Portalu Informacyjnym (MPI) i o prawach z tym związanych.

Usługa e-Rejestacja jest dostępna na portalu MPI pod adresem http://x.x.x.x:8080/mpi/app/index.html, po zalogowaniu się.

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w systemie MPI jest (nazwa podmiotu).

Kontakt z Administratorem Danych Osobowych

(adres podmiotu) e-mail: (odpowiedni adres e-mail podmiotu)

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w (nazwa podmiotu)

e-mail: iod@mz.gov.pl elektroniczna skrzynka podawcza: (podać, jeśli istnieje).

Podstawa prawna przetwarzania danych

Dane w portalu MPI przetwarzane są w celach określonych w ustawie z 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia i zgodnie z tą ustawą, w tym w szczególności w celu obsługi MPI, tj. m.in. e-Rejestracji, deklaracji POZ i ich prezentacji pacjentowi.

Przetwarzamy dane zgodnie z art. 9 ust. 1 litera h) RODO.

Jak długo przechowujemy dane?

Dane w systemie MPI przechowywane są przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności z ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (art. 29);

Twoje prawo do dostępu do danych, ich sprostowania i usunięcia

Każdej osobie, której dane są przetwarzane, przysługuje prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych na podstawie art. 15 RODO, a w szczególności prawo do bezpłatnej pierwszej kopii danych zgodnie z art. 15 ust. 3 RODO.

Każdej osobie, której dane są przetwarzane, przysługuje prawo do niezwłocznego sprostowania danych osobowych jej dotyczących, które przetwarza system MPI, w tym m.in. w celu obsługi MPI. Jeżeli sprostowanie miałoby dotyczyć danych medycznych, to Użytkownik ma prawo zażądać niezwłocznego sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych zawartych w dokumentacji medycznej wyłącznie w zakresie, w jakim nie będzie prowadzić to do naruszenia autonomii zawodowej osoby wykonującej zawód medyczny, która dokonywała wpisu do dokumentacji medycznej.

Możesz ograniczyć przetwarzanie danych, przenieść je lub wnieść sprzeciw

Każdej osobie, której dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ograniczenia przetwarzania w zakresie zgodnym z art. 18 RODO. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych nie znajduje zastosowania wobec danych osobowych przetwarzanych w systemie MPI, w tym m.in. w celu obsługi MPI na podstawie art. 9 ust. 2 lit. h) RODO, w szczególności wobec danych przetwarzanych w ramach elektronicznej dokumentacji medycznej i innych przetwarzanych w oparciu o ww. przesłankę.

Każdej osobie, której dane są przetwarzane, przysługuje prawo do przeniesienia danych w zakresie zgodnym z art. 20 RODO.

Każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w zakresie zgodnym z art. 21 RODO.

Każdej osobie, której dane są przetwarzane, przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Prawo do usunięcia danych

Dla danych medycznych nie stosuje się prawa do zapomnienia. W przypadku danych medycznych prawo do usunięcia danych (prawo do zapomnienia) nie dotyczy danych medycznych a sposób przetwarzania i okres przechowywania wskazany jest w odrębnych przepisach prawa.

Przetwarzanie danych diagnostycznych

W systemie MPI nie są przetwarzane dane diagnostycze.