Deklaracja dostępności

(nazwa szpitala) zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej serwisu internetowego Medyczny Portal Informacyjny.

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na tej stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów wynikających z niespełnienia wymogów dostępności cyfrowej z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest: (osoba do kontaktu).

Tą samą drogą można rówież wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie

W zgłoszeniu należy podać:

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie będzie możliwe, poinformujemy o możliwym terminie realizacji żądania, przy czym termin ten będzie nie dłuższy niż 2 miesiące. Jeśli zapewnienie dostępności nie będzie możliwe, zostanie zaproponowany alternatywny sposób dostępu do informacji (na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.).

W przypadku niezadowolenia ze sposobu realizacji wniosku można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Należy wstawić opis dostępności architektonicznej (zgodnie z informacją Jak przygotować deklarację dostępności?) zawierający w szczególności, następujące informacje: nazwę adres podmiotu publicznego, a poniżej opisz koniecznie kluczowe elementy dostępności architektonicznej konkretnego budynku: Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli; Opis dostępności korytarzy, schodów i wind; Opis dostosowań, np. pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych; Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób z niepełnosprawnościami; Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach; Koniecznie podaj też informację o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. Jeżeli nie ma takiej możliwości, także o tym poinformuj.

Powyższy opis należy powtórzyć dla każdego budynku, w którym obsługiwani są pacjenci

UWAGA: te informacje mogą się znaleźć w opisie struktury organizacyjnej udostępnianym za pomocą poniższego linku:

Wykaz jednostek organizacyjnych szpitala

Aplikacje mobilne

Udostępniamy następujące aplikacje mobilne: